Integritetspolicy

I denna policy beskriver vi hur vi hanterar de personuppgifter som vi registrerar i något av våra system.

A1. Vad är egentligen en personuppgift och vad innebär ”behandling” av en sådan?

A.1.1 Personuppgift:
En personuppgift är information, som direkt eller indirekt, kan identifiera en fysisk person, exempelvis namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress eller annan unik uppgift som kan leda till att en specifik person blir identifierad. Även bilder på individer på hemsidor eller i broschyrmaterial är en personuppgift och skall hanteras som en sådan.

A.1.2 Behandling av personuppgift:
Behandling av en personuppgift kan t.ex. vara insamling, registrering, lagring, vidarebefordring, analysering eller användning i någon form. Exempel på system där ”behandling” förekommer är företagets lönesystem där det är extra viktigt att alla uppgifter är korrekta vid löneutbetalning och kontakt med t.ex. skattemyndigheten.

A.2 Vem ansvarar för personuppgiften?
JJ Gruppen AB i Kungsbacka är personuppgiftsansvarig för behandlingen av alla personuppgifter.
Kontaktinformation vid frågor om personuppgifter finns nedan under avsnitt A.11.

A.3 Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?
De typer av uppgifter vi hanterar kommer från kunder, leverantörer, anställda och andra parter och är nödvändiga för att vi skall kunna utföra våra uppdrag som näringsidkare och arbetsgivare.

A.4 Varför behöver vi dessa uppgifter?
– För att fullgöra våra åtagande gentemot kunder, leverantörer, anställda och myndigheter.
– För att ge god service och välfungerande tjänster
– För att genomföra kund/marknadsundersökningar i syfte att vässa vårt erbjudande för våra kunder

A.5 När har vi rätt att behandla personuppgifterna?
Vi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra de åtagande gentemot kunder, leverantörer, anställda och myndigheter. Vi kan även behöva behandla personuppgifter på grund av vår plikt att uppfylla ett antal lagar och föreskrifter.
I vissa fall kan vi behöva samtycken för att få utföra behandlingen. Detta sker genom en speciell procedur och ett lämnat samtycke kan alltid återkallas av den som en gång har lämnat ett sådant.

A.6 Vem har tillgång till personuppgifterna?
Personuppgifter används av behörig personal och i vissa fall av s.k. personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

A.7 Hur länge sparar vi personuppgifterna?
Vi sparar uppgifter så länge syftet och användningen är fortsatt relevant.
Hur länge detta är beror på typ av uppgift och hur den används samt hur rutinen för gallring styr användandet.
Man har alltid rätt att begära ut en förteckning över vilka personuppgifter vi har registrerade gällande sig själv.

A.8 Hur skyddar vi de personuppgifter vi samlar in?
Vi arbetar kontinuerligt med att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda de personuppgifter vi lagrar och även säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag; GDPR.

A.9 Vilka rättigheter har du som registrerad?
Rättigheterna innebär att man som registrerad ska få information om och hur personuppgifterna behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter.

Rättigheterna är:

Rätt till tillgång:
Vill man veta vilka personuppgifter som finns just om sig själv kan man begära information om detta. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.

Rätt till rättelse:
Om uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan man när som helst kontakta oss och begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd:
Du kan begära att få dina personuppgifter raderade. I vissa fall kommer detta inte att kunna ske eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.

Rätt till begränsning av behandling:
Man har rätt att begära att behandlingen av sina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar:
Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som anses vara felaktiga eller missvisande.

Rätt till dataportabilitet:
Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har lämnat.

A.10 När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?
Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande på www.jjgruppen.se

A.11 Vem kontaktar jag vid frågor?
Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av personuppgifter via tele:
0300 566 570 eller via mail ac@jjgruppen.se.

A.13 Överföring till tredje land
Att överföra personuppgifter till tredje land innebär när personuppgifter som behandlas i ett EU/EES-land sprids till ett land utanför EU/EES-området.

Om vi, mot förmodan, behöver överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot anställd eller annan part, eller om det har uppgetts särskilt i samband med att personuppgifterna lämnades till oss, ser vi alltid till att det landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU och EU-kommissionen.

SÅ HÄR ARBETAR VI

Vi har även tagit fram interna policys för hur vi jobbar med att ta ansvar för våra medarbetare, produkternas kvalitet, arbetsmiljön och miljöpåverkan bland annat. 

Kan vi hjälpa till?

Lämna gärna ett meddelande så återkommer vi snarast.